Management

Projectmanagement 

Deze fase is een all-over management onderdeel tijdens het gehele projectproces.
Essentiële advieswerkzaamheden over alle fasen heen zijn onder andere: 

 • het sturen en bewaken van het projectproces (organisatorisch, financieel en qua planning); 
 • het ramen en bewaken van te verwachten bouw- en investeringskosten en het analyseren van kosten en baten van de exploitatie; 
 • het analyseren en behandelen van projectrisico’s; 
 • het toetsen van ontwerpresultaten aan het Programma van Eisen en relevante wet- en regelgeving; 
 • het evalueren en behandelen van effecten van ontwerpbeslissingen op milieu, arbeidsomstandigheden, sociale veiligheid en dergelijke;
 • het inventariseren van benodigde vergunningen en het verzorgen van vergunningaanvragen; 
 • het voeren van overleg met de opdrachtgever en gebruikers, het bevoegd gezag, participanten in het bouwproces, nutsbedrijven enzovoort.
 • Werkzaamheden die binnen de exploitatie vallen. Dit zijn onder andere:
 • Coördineren grondaankoop / huur / erfpacht. Overleg met partijen en juridisch laten afwikkelen.
 • (indien van toepassing) Vooropnames laten doen van het perceel, het huidige onroerend goed en de belendende percelen.
 • (indien van toepassing) Milieutechnisch onderzoek laten verrichten. Uitkomsten (als saneren enzovoort) coördineren en laten organiseren tussen partijen.
 • (indien van toepassing) Doorrekenen en communiceren met belastingdienst inzake de overdrachtsbelasting en BTW omtrent dit project
 • (indien van toepassing) Bouwrijp laten maken van het project, zolang het niet binnen de opdracht plaatsvindt van de hoofdaannemer.
 • Overleg voeren met de installateurs en fabrikanten om informatie te verzamelen voor de aansluitgegevens van het pand. Deze aanvragen doen en coördineren in combinatie met de overallplanning.
 • Toezien op door opdrachtgever aangevraagde extra werken, dit coördineren en (financieel) verwerken.